Умови постачання


ЦІНА НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ


Відповідно до пункту 4 розділу I Правил постачання природного газу, затверджених Постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015 р. постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем.

Таким чином, визначення ціни постачання природного газу здійснюється з урахуванням індивідуальних потреб кожного окремого споживача, обсягів та режиму постачання, умов оплати, а також рівня цін, які діють на ринку природного газу.СПОСІБ ТА УМОВИ ОПЛАТИ ЗА ВИКОРИСТАНИЙ ПРИРОДНИЙ ГАЗ

Оплата за спожитий природний газ здійснюється відповідно до умов укладеного договору. Розрахунки здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів в національній валюті України на поточний банківський рахунок Постачальника, визначений в договорі або будь-який інший поточний банківський рахунок, вказаний у відповідному рахунку або письмовому повідомленні Постачальника.

Поставка Газу здійснюється виключно на умовах повної (100%) попередньої оплати Договірного Обсягу Газу, якщо інше не передбачено у Специфікаціях або Додаткових угодах до цього Договору.

Споживач зобов’язаний сплатити Постачальнику попередню оплату, що підлягає сплаті за Договірний Обсяг за Договірною Ціною не пізніше останнього дня місяця, що передує місяцю поставки, якщо інше не передбачено у Специфікації або Додатковою угодою або  до цього Договору.

Датою оплати Споживачем Газу є дата надходження грошових коштів в повному обсязі на банківський рахунок Постачальника.

У разі якщо фактичний обсяг Газу, переданого Постачальником Споживачу, перевищує Договірний Обсяг, Споживач зобов’язаний оплатити вартість такого Газу не пізніше трьох (3) банківських днів після підписання Сторонами Актів приймання-передачі Газу, оформлених Сторонами за результатами розрахункового періоду.

Сума, яка була сплачена Споживачем понад вартість фактично отриманого газу за місяцем поставки газу, зараховується Постачальником як авансовий платіж на наступний розрахунковий період або перераховується на розрахунковий рахунок Споживача протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання письмової вимоги Споживача.

Про загальні умови постачання газу, а також права та обов'язки постачальника та споживача можна дізнатись у Правилах постачання природного газу.


ПРОЦЕДУРА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Спори і розбіжності, що виникли між Постачальником і Споживачем в ході виконання Договору, можуть вирішуватись шляхом переговорів.

Якщо будь-який спір, що виник в результаті або у зв’язку з виконанням договору поставки природного газу, укладеного між Постачальником та Споживачем, включаючи будь-яке питання стосовно його існування, дійсності або припинення дії, не може бути вирішений шляхом переговорів протягом одного місяця з дати отримання однією із Сторін першого повідомлення про такий спір від другої Сторони, будь-яка із Сторін має право передати такий спір на вирішення суду.

Будь-яка суперечка, розбіжність або вимога, що пов’язані з виконанням договору поставки природного газу, укладеного між Постачальником та Споживачем, та/або випливають з договору, або пов’язані з ним, стосуються його порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню в судах України у відповідності до матеріального права України.


ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

Контактна особа: Тарновецька Аліна Вікторівна (фахівець із збуту), Бохонько Катерина Антонівна (фахівець зі збуту)
Тел.: + 380 67 324 61 95, +380 67 461 68 25
e-mail: [email protected]
Адреса: Україна, 04070, Київ, вул. Ярославська, 58, БЦ «Астарта»
Режим роботи: 9.00-18.00 з понеділка по п‘ятницю. Перерва 13.00-14.00