Умови постачання


ЦІНА НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ


Відповідно до пункту 4 розділу I Правил постачання природного газу, затверджених Постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015 р. постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем.

Таким чином, визначення ціни постачання природного газу здійснюється з урахуванням індивідуальних потреб кожного окремого споживача, обсягів та режиму постачання, умов оплати, а також рівня цін, які діють на ринку природного газу.СПОСІБ ТА УМОВИ ОПЛАТИ ЗА ВИКОРИСТАНИЙ ПРИРОДНИЙ ГАЗ

Оплата за спожитий природний газ здійснюється відповідно до умов укладеного договору. Розрахунки здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів в національній валюті України на поточний банківський рахунок Постачальника, визначений в договорі або будь-який інший поточний банківський рахунок, вказаний у відповідному рахунку або письмовому повідомленні Постачальника.

Поставка Газу здійснюється виключно на умовах повної (100%) попередньої оплати Договірного Обсягу Газу, якщо інше не передбачено у Специфікаціях або Додаткових угодах до цього Договору.

Споживач зобов’язаний сплатити Постачальнику попередню оплату, що підлягає сплаті за Договірний Обсяг за Договірною Ціною не пізніше останнього дня місяця, що передує місяцю поставки, якщо інше не передбачено у Специфікації або Додатковою угодою або  до цього Договору.

Датою оплати Споживачем Газу є дата надходження грошових коштів в повному обсязі на банківський рахунок Постачальника.

У разі якщо фактичний обсяг Газу, переданого Постачальником Споживачу, перевищує Договірний Обсяг, Споживач зобов’язаний оплатити вартість такого Газу не пізніше трьох (3) банківських днів після підписання Сторонами Актів приймання-передачі Газу, оформлених Сторонами за результатами розрахункового періоду.

Сума, яка була сплачена Споживачем понад вартість фактично отриманого газу за місяцем поставки газу, зараховується Постачальником як авансовий платіж на наступний розрахунковий період або перераховується на розрахунковий рахунок Споживача протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання письмової вимоги Споживача.ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ

1.1. Обов'язковою підставою для постачання Газу Споживачу, об'єкт якого підключений до газотранспортної системи, є:
- наявність у Споживача укладеного в установленому порядку з Оператором ГТС договору транспортування природного газу або договору розподілу природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГРМ, та присвоєння Споживачу Оператором ГТС або Оператором ГРМ персонального EIC-коду як суб'єкту ринку природного газу;
- відсутність простроченої заборгованості Споживача за поставлений природний газ перед діючим постачальником (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою або актом звірки розрахунків про відсутність простроченої заборгованості Споживача за поставлений природний газ попереднім постачальником, підписана цим постачальником.

1.2. Сторони повинні забезпечити, щоб Газ був поставлений та прийнятий відповідно до процедур ЦДД, та всі необхідні форми і процедури ЦДД були оформлені та дотримані.

1.3. Постачальник передає природний газ Споживачу, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, в точках виходу з газотранспортної системи або в точках виходу газотранспортної системи до відповідної газорозподільної системи.

1.4. Незважаючи на інші умови цього Договору, Постачальник не зобов’язаний оформлювати відносин з Оператором ГТС або Оператором ГРМ та нести витрати з розподілу природного газу або з транспортування природного газу, що передається за цим Договором Споживачу, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи. Всі витрати за розподіл природного газу мережами відповідного Оператора ГРМ та/або витрати на транспортування природного газу мережами відповідного Оператора ГТС несе Споживач.

1.5. Споживач, до п’ятнадцятого числа поточного місяця направляє Постачальнику заявку на постачання планових обсягів природного газу у наступному місяці.

1.6. Сторони до дев’ятнадцятого числа поточного місяця укладають Специфікацію до Договору щодо постачання природного газу у наступному місяці, в якій встановлюють обсяг природного газу, ціну постачання та порядок розрахунків за нього.

1.7. Відповідно до укладеної Специфікації на відповідний період поставки, Постачальник до двадцятого числа поточного місяця подає Оператору ГТС номінацію з обсягами газу, які будуть подані до газотранспортної системи для потреб Споживача у наступному місяці.

1.8. Коригування договірних планових об’ємів постачання/споживання природного газу протягом місяця поставки здійснюється в порядку процедури надання реномінації, передбаченої Кодексом газотранспортної системи.

1.9. У разі необхідності відступу від запланованих місячних обсягів споживання газу, вказаних в заявці на постачання планових обсягів природного газу у відповідному місяці, Постачальник, при наявності вільного ресурсу газу, за письмовою заявкою Споживача здійснює коригування станом на 15 або 25 число та по закінченні звітного місяця по факту споживання. Споживач в письмовому вигляді повідомляє Постачальника про нові заплановані обсяги не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати коригування.

1.10. У разі зменшення запланованих обсягів газу (аварійна зупинка, технологічні потреби, тощо), для проведення коригування, Споживач повинен поставити до відома Постачальника та в строк до 3-х днів надати листа, завіреного печаткою відповідного газорозподільного підприємства про зняття надлишкових обсягів газу.

1.11. У разі перевитрати підтвердженого обсягу природного газу на звітний місяць Споживачем без попередження Постачальника (ненадання та/або несвоєчасного надання заявки-коригування про збільшення планових обсягів постачання природного газу на звітний місяць), Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому порядку постачання природного газу Споживачу.

1.12. За результатами розрахункового періоду, Споживач до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов’язаний надати Постачальнику копію відповідного акта про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу Споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та Споживачем, відповідно до вимог Кодексу ГТС/ГРМ.ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ТА СПОЖИВАЧА

Права та обов’язки споживача

1. Споживач має право:

1.1.1. Отримувати природний газ на умовах цього Договору.

1.1.2. Провести звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта.

1.1.3. На коригування протягом звітного місяця підтверджених Обсягів Газу в порядку, передбаченому даним Договором та чинним законодавством.

1.1.4. У чіткий та прозорий спосіб безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються Постачальником, та інформацію про ціну природного газу, порядок оплати за спожитий природний газ, а також іншу інформацію, що має надаватись Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або цього Договору, у т.ч. за допомогою сайту Постачальника.

1.1.5. Звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов'язаних з виконанням цього Договору.

1.1.6. На повернення суми попередньої оплати сплаченої за Договірний Обсяг Газу в розмірі, що відповідає вартості від’ємної різниці, між передплаченим Договірним Обсягом та фактично переданим обсягом Газу.

1.1.7. За умови відсутності простроченої заборгованості за цим Договором перед Постачальником, перейти на постачання природного газу до іншого постачальника та/або достроково призупинити чи розірвати цей Договір у встановленому цим Договором та чинним законодавством порядку.

1.1.8. Самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотримання вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомити Постачальника та інших суб’єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори.

1.1.9. Вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг з відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання даного Договору.

1.1.10. Мати інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.

2. Споживач зобов’язується:

2.1.1. Прийняти Договірні Обсяги Газу, що передаються Продавцем на підставі цього Договору.

2.1.2. Здійснювати належним чином розрахунки з Постачальником за Газ у відповідності до умов цього Договору.

2.1.3. Не відмовлятись від приймання Договірного Обсягу Газу.

2.1.4. Самостійно вирішувати питання про транспортування газу (замовлення транспортування послуг природного газу, послуг балансування, та потужності на точках виходу з ГТС/ГРМ).

2.1.5. Укласти в установленому порядку договір розподілу/транспортування природного газу з Оператором ГРМ/ГТС для набуття права на правомірний відбір газу із газорозподільної/газотранспортної системи та фізичну доставку газу до межі балансової належності об’єкта Споживача.

2.1.6. Самостійно контролювати власне газоспоживання та не допускати несанкціонованого відбору природного газу та не допускати перевищення підтвердженого обсягу природного газу в розрахунковому періоді шляхом самостійного і завчасного обмеження (припинення) власного газоспоживання.

2.1.7. В установленому цим Договором порядку письмово повідомити Постачальника про укладення договору постачання з новим постачальником та розрахуватися з ним за спожитий природний газ у строки, передбачені цим Договором.

2.1.8. Відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем свої зобов'язань перед Постачальником, що покладені на нього чиним законодавством та/або цим Договором.

2.1.9. Використати поданий газ у відповідності з встановленими “Правилами безпеки в газовому господарстві”, іншими нормами і правилами, регулюючими сферу споживання і використання газу.

2.1.10. Безперешкодно допускати на свою територію, у приміщення, де розташовані вузли обліку газу, прилади обліку газу, лічильники газу тощо, представників Постачальника після пред'явлення ними службових посвідчень або відповідних довіреностей на вчинення вказаних дій для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу.

2.1.11. Відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем свої зобов'язань перед Постачальником, що покладені на нього чиним законодавством та/або цим Договором.

2.1.12. Виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або цим Договором.
 

Права та обов’язки постачальника

3. Постачальник має право:

3.1.1.    На отримання від Споживача своєчасної оплати за природний газ відповідно до умов цього Договору.

3.1.2.    На отримання повної і достовірної інформації від Споживача щодо режимів споживання природного газу.

3.1.3.    На безперешкодний доступ до точок комерційного обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу.

3.1.4.    Ініціювати припинення (обмеження) постачання природного газу Споживачу у  порядку та на умовах, передбачених даним Договором та чинним законодавством.

3.1.5.    Отримати відшкодування збитків від Споживача за невиконання або неналежне виконання останнім своїх зобов’язань перед Постачальником, передбачених умовами даного Договору та відповідно до чинного законодавства.

3.1.6.    Проводити разом зі Споживачем звірку фактично спожитих обсягів природного газу з підписанням відповідного акту.

3.1.7.    Мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами та цим Договором.

4. Постачальник зобов’язується:

4.1.1.    Забезпечувати постачання природного газу на умовах (в тому числі по якості) та в обсягах, визначених цим Договором, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього та за умови дотримання Оператором ГТС свої обов'язків щодо забезпечення якості природного газу в точках виходу.

4.1.2.    Забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного Споживачу обсягу природного газу за умови, що Споживач виконав власні обов’язки перед Постачальником, для замовлення необхідного Споживачу обсягу природного газу.

4.1.3.    Своєчасно повідомляти Споживача, якщо Постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або Постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу.

4.1.4.    В установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов'язаної з постачанням природного газу.

4.1.5.    Своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення", а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу.

4.1.6.    Забезпечити вчасне та повне інформування Споживача про умови постачання, ціни на природний газ та вартість надаваних послуг, роз’яснення значення актів законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків зі Споживачем, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.

4.1.7.    Надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору.

4.1.8.    Виконувати інші обов'язки, покладені на Постачальника чинним законодавством та/або цим Договором.


ПРОЦЕДУРА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Спори і розбіжності, що виникли між Постачальником і Споживачем в ході виконання Договору, можуть вирішуватись шляхом переговорів.

Якщо будь-який спір, що виник в результаті або у зв’язку з виконанням договору поставки природного газу, укладеного між Постачальником та Споживачем, включаючи будь-яке питання стосовно його існування, дійсності або припинення дії, не може бути вирішений шляхом переговорів протягом одного місяця з дати отримання однією із Сторін першого повідомлення про такий спір від другої Сторони, будь-яка із Сторін має право передати такий спір на вирішення суду.

Будь-яка суперечка, розбіжність або вимога, що пов’язані з виконанням договору поставки природного газу, укладеного між Постачальником та Споживачем, та/або випливають з договору, або пов’язані з ним, стосуються його порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню в судах України у відповідності до матеріального права України.


ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

Контактна особа: Тарновецька Аліна Вікторівна (фахівець із збуту), Ткаченко Тетяна Петрівна (фахівець зі збуту)
Тел.: + 380 67 324 61 95, +380 67 461 68 25
e-mail: sales@smart-energy.com.ua
Адреса: Україна, 04070, Київ, вул. Ярославська, 58, БЦ «Астарта»
Режим роботи: 9.00-18.00 з понеділка по п‘ятницю. Перерва 13.00-14.00